Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Az adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) célja, hogy a Nilux Kft., mint adatkezelő a szolgáltatásaival összefüggő adatkezelési gyakorlatáról az érinttettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, különösen az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és az érintettek, mint felhasználók, szolgáltatást igénybevevők jogairól és jogérvényesítési lehetőségeikről szóló tájékoztatást megadjon.

1. Az Adatkezelő
Nilux Üzletviteli és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezés: Nilux Kft.
Cégjegyzékszám: 06 09 029472
Adószám: 14384471-2-06
A Kft. székhelye: 6724 Szeged, Hétvezér utca 24. 3. em. 5. ajtó
A képviseletre jogosult személyek: Dr. Szilágyi-Németh Lilla Valéria
A Kft. elektronikus levelezési címe: [email protected]

2. Alapvető fogalmak

2.1. Nilux Kft.: Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, aki a https://penzugyesanyu.hu weboldalon található szolgáltatásokat nyújtja (továbbiakban: Adatkezelő).

2.2. Érintett: az adatkezelőnél kezelt személyes adatokból azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználó.

2.3. Weboldal/Honlap: NILUX Kft. által üzemeltetett https://penzugyesanyu.hu weboldal.

2.4. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; amely alapján az érintett közvetlen vagy közvetett módon, egy vagy több tényező alapján azonosítható, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.5. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon – az alkalmazott eljárástól függetlenül – végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen az adat gyűjtése,
felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

2.6. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű, félreérthetetlen nyilatkozatát, beleegyezését, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésre kerüljenek.

2.7. Érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok, az adatok másolatainak törlését kéri.

2.8. Adattörlés: az adatkezelő által, az érintetett vonatkozásában kezelt adatok felismerhetetlenné tétele, melynek következtében a helyreállításuk a későbbiekben sem lehetséges.

2.9. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.10. Adatkorlátozás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.11. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.12. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

2.13. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.14. Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

2.15. Egyéb adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat és a Különleges adat kategóriájába.

2.16. Adatkezelési incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.17. Irat: Art-ben meghatározott bizonylat, nyilvántartás, a könyvvezetésről szóló jogszabályokban előírt könyvek, nyilvántartások, továbbá a tervek, szerződések, levelezések, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, határozatok (végzések), számlák és más kivonatok, igazolások, tanúsítványok, köz- és magánokiratok, megjelenési formájuktól függetlenül.

2.18. Direkt Marketing (DM) hírlevél: adatkezelő által az érintetteknek meghatározott időközönként postai levél, elektronikus levél vagy sms (telefonos rövid szöveges üzenet) formában kiküldött, az általa forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb.
szóló tájékoztató, reklámanyag, mely küldéséhez Érintett előzetesen hozzájárult a hírlevél küldésére történő feliratkozással.

3. Az Adatkezelési tájékoztató hatálya, vonatkozó jogszabályok

3.1. A jelen Adatkezelési tájékoztató hatálybalépésének napja 2024. július 1. Az Adatkezelési tájékoztató rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi érintettre vonatkoznak.

3.2. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot az Adatkezelési tájékoztató módosítására. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a hatályos Adatkezelési tájékoztató weboldalon folyamatosan elérhető
legyen.

3.3. Valamennyi érintett a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy az adatkezelésre az adatkezelés napján hatályos Adatkezelési tájékoztató rendelkezései az irányadóak.

3.4. Az Adatkezelő szolgáltatásai nyújtása és az adatkezelés során különösen az alábbi jogszabályokat tekinti irányadónak:
– az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatkezelési rendelete
– Magyarország Alaptörvénye
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
– 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
– 2017. évi CL. törvény – az adózás rendjéről szóló tv (Art. tv.)
– 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.)

4. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

4.1. Jogszerűség elve: az Adatkezelő az Ön személyes adatainak kezelését jogszerűen végzi. Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, valamely jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.

4.2. Tisztességes és átlátható adatkezelés elve: az Adatkezelő biztosítja, hogy Ön, mint érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.
Az Adatkezelő minden olyan további információt is az érintett rendelkezésére bocsát, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Ön jogosult megerősítést és tájékoztatást kapni a személyes adatainak kezeléséről.

4.3. Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. Az Adatkezelő célokkal össze nem egyeztethető módon adatokat nem kezel. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a statisztikai célból történő további adatkezelés.

4.4. Adattakarékosság elve: az Adatkezelő adatkezelése során szem előtt tartja, hogy a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kel lennie és a szükségesre kell korlátozódniuk.

4.5. Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenni, adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, helyesbítésre kerüljenek.

4.6. Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adat tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

4.7. Integritás és bizalmas jelleg elve: Adatkezelő az adatkezelést oly módon végzi, hogy minden megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedést biztosít annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodásával szembeni védelmet is biztosítva legyen.

4.8. Elszámoltathatóság elve: adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzített személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek megfelelésért, továbbá a megfelelés igazolásáért.

5. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel

A weboldalon megtalálható az Adatkezelő telefonszáma és e-mail címe, továbbá egy kapcsolatfelvételi űrlap, amelyeken keresztül Önnek lehetősége van az Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot, érdeklődni az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások felől.

5.1. Az érintettek köre: Adatkezelőtől ajánlatot kérő, kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek.

5.2. Az adatkezelés célja:

– Érintett megkeresésére tájékoztatás, ajánlatadás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

5.3. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás az adatkezeléshez.

5.4. Hozzájárulás visszavonása
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás visszavonását akár postai, akár elektronikus úton az 1. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

5.5. A kezelt adatok köre és célja:

kezelt adat adatkezelés célja
Érintett vezetékneve, keresztneve Azonosítás, kapcsolattartás
Érintett e-mail címe Információ megadása, kapcsolattartás
Érintett telefonszáma (opcionálisan megadható
adat)
Telefonszám megadása esetén telefonos
megkeresés, információ megadása,
kapcsolattartás

5.6. Az adatkezelés időtartama:

– amennyiben szerződés létrejön, a „Tanfolyamra történő jelentkezés” illetve az „Egyéb szerződéses kapcsolatok” pontban rögzítettek az irányadók,
– amennyiben Ön hírlevélre feliratkozik, a „Hírlevélre feliratkozás” pontban rögzítettek az irányadók
– amennyiben szerződés nem jön létre, és hírlevelet sem kér, a kapcsolatfelvétel lezárását követően az adatok törlésre kerülnek.

5.7. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

5.8. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag a Társaság számítógépén tárolódik e-mail megkeresés esetén, amennyiben telefonon keres meg minket papír alapon tároljuk az adatait a fent megjelölt időpontig.

Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató, e-mail szolgáltató

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és
szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság – számára.

5.9. Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei:
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles az adatait megadni az Adatkezelő részére, azonban a szükséges adatok megadása nélkül nem tudjuk Önnel a kapcsolatot felvenni, nem tudunk Önnek ajánlatot, tájékoztatást adni.

6. Adatkezelővel kapcsolatban álló külsős alkuszokkal történő konzultációra jelentkezés során megadott adatok

A weboldalon lehetőség van külsős alkusszal történő ingyenes konzultációra történő jelentkezésre, amely során Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján az Ön adatait továbbítja külsős partner
alkuszoknak, aki az Ön lehetőségeiről tart rövid tájékoztatót. Önnek lehetősége van az Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot, érdeklődni az Adatkezelő által közvetített szolgáltatások felől.

6.1. Az érintettek köre: Adatkezelő által közvetített ingyenes konzultációjára jelentkező személyek.

6.2. Az adatkezelés célja:

– Érintett részére ingyenes konzultáció közvetítése, amelyet külsős partner alkuszunk tart, tájékoztatás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

6.3. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás az adatkezeléshez.

6.4. Hozzájárulás visszavonása
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás visszavonását akár postai, akár elektronikus úton az 1. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

6.5. A kezelt adatok köre és célja:

kezelt adat adatkezelés célja
Érintett vezetékneve, keresztneve Azonosítás, kapcsolattartás
Érintett e-mail címe Információ megadása, kapcsolattartás
Érintett telefonszáma  Információ megadása, kapcsolattartás

6.6. Az adatkezelés időtartama:

– amennyiben Ön hírlevélre feliratkozik, a „Hírlevélre feliratkozás” pontban rögzítettek az irányadók
– amennyiben hírlevelet nem kér, a partner alkusz részére történő adattovábbítást követően az adatok törlésre kerülnek.

6.7. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

6.8. Az adatkezelő az Ön adatait partner alkuszunk részére továbbítja.
Az Adatkezelő az Ön adatait a jelen pontban rögzítetteken túl nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag a Társaság számítógépén tárolódik a fent megjelölt időpontig.

Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató, e-mail szolgáltató

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és
szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság – számára.

6.9. Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei:
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles az adatait megadni az Adatkezelő részére, azonban a szükséges adatok megadása nélkül nem tudjuk Önnel a kapcsolatot felvenni, nem tudjuk az adatait külsős alkusz részére továbbítani

7. A https://penzugyesanyu.hu weboldalon megtalálható „Felmérés” során megadott adatok

A weboldalon lehetőség van Felmérés/Teszt kitöltésére, amely során Ön személyes adatai mellett pénzügyi/gazdasági helyzetére vonatkozó adatokat is megadhat. A felmérés célja, hogy Adatkezelő
meghatározza, melyik nyugdíjmegtakarítási forma áll legközelebb az Érintetthez. Az eredményt Adatkezelő e-mailben küldi el az elemzés után. Továbbá igény esetén lehetőség van külsős partner
alkuszunkkal történő személyes konzultációra jelentkezni, amely során az alkusz az Ön lehetőségeiről tart rövid tájékoztatót. Ezen konzultációra történő jelentkezésre a 6. pontban rögzítettek az
irányadók.

7.1. Az érintettek köre: Adatkezelő https://penzugyesanyu.hu weboldalán megtalálható Tesztet/Felmérést kitöltő személyek.

7.2. Az adatkezelés célja:

– Érintett tájékoztatása, ajánlatadás, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

7.3. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás az adatkezeléshez.

7.4. Hozzájárulás visszavonása
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás visszavonását akár postai, akár elektronikus úton az 1. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.
7.5. A kezelt adatok köre és célja:

kezelt adat adatkezelés célja
Érintett keresztneve Azonosítás, kapcsolattartás
Érintett vezetékneve (opcionálisan megadható
adat)
Azonosítás, kapcsolattartás
Érintett e-mail címe Információ megadása, tájékoztatás kapcsolattartás

Érintett telefonszáma (opcionálisan megadható
adat)

A telefonszám megadása esetén telefonos
egyeztetés, információ megadása, tájékoztatás,
kapcsolattartás
Érintett által a Teszt során megadott egyéb adat Információ megadása, tájékoztatás

7.6. Az adatkezelés időtartama:

– amennyiben szerződés létrejön, a „Tanfolyamra történő jelentkezés” illetve az „Egyéb szerződéses kapcsolatok” pontban rögzítettek az irányadók,
– amennyiben Ön hírlevélre feliratkozik, a „Hírlevélre feliratkozás” pontban rögzítettek az irányadók
– amennyiben adatai továbbítását kéri külsős alkuszunk részére, „Adatkezelővel kapcsolatban álló külsős alkuszokkal történő konzultációra jelentkezéssorán megadott adatok” pontban rögzítettek az irányadók
– amennyiben szerződés nem jön létre, a Felmérés eredményének megküldését követő 30 nap múlva (a időt biztosítva az átgondolásra) az adatok törlésre kerülnek.

7.7. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

7.8. Az adatkezelő az Ön adatait kérése esetén partner alkuszunk részére továbbítja.
Az Adatkezelő az Ön adatait a jelen pontban rögzítetteken túl nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag a Társaság számítógépén tárolódik fent megjelölt időpontig.

Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató, e-mail szolgáltató

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság – számára.

7.9. Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei:
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles az adatait megadni az Adatkezelő részére, azonban a szükséges adatok megadása nélkül nem tudjuk Önnel a kapcsolatot felvenni, nem tudunk Önnek tájékoztatást adni.

8. Adatkezelés a https://penzugyesanyu.hu honlapon tanfolyami várólistára történő jelentkezés kapcsán

Amennyiben Ön a https://penzugyesanyu.hu honlap tanfolyamainak várólistájára feliratkozik, jelzi érdeklődőt, a tanfolyam indulása esetén Ön jogosult lesz Adatkezelővel szerződést kötni a tanfolyamon való részvételre. A várakozó listára feliratkozás díjmentes, önkéntes, a feliratkozáshoz szükséges
adatok megadása önkéntesen történik. A várólistára feliratkozás nem jelent szerződéskötési kötelezettséget.

A feliratkozást megelőzően a checkbox kijelölésével a felhasználó kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztatót megismerte, elfogadja és adatai kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

8.1. Az érintettek köre: azon érintettek, akik Adatkezelő https://penzugyesanyu.hu honlapján tanfolyami várólistára feliratkoznak.

8.2. A feliratkozás során az alábbi adatok megadás szükséges:
– vezetéknév
– keresztnév
– az érintett E-mail címe
– telefonszám

8.3. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

8.4. A hozzájárulás visszavonása:
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A weboldalon lévő regisztrációt, az ahhoz kapcsolódó adatokat az Adatkezelő az Ön visszavonását követően a haladéktalanul törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás visszavonását akár postai, akár elektronikus úton az 1. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

8.5. A feliratkozó személy garantálja az általa megadott személyes adatok valóságát és pontosságát.
Amennyiben képviselőként harmadik személy személyes adatát adja meg a regisztráció során, úgy vélelmezni kell, hogy a hozzájárulás is a képviselőtől származik.
A képviselő kötelessége az érintett tájékoztatása és hozzájárulásának megszerzése. Abban az esetben, amikor valaki képviseleti jog nélkül vagy azt túllépve tesz más nevében jognyilatkozatot a Ptk. álképviseletre vonatkozó szabályai az irányadóak.

8.6. Az adatkezelés célja: a feliratkozó felhasználó azonosítása, weblapon kínált szolgáltatások elérhetőségének biztosítása

8.7. Az adatkezelés jogalapja:
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.

8.8. A kezelt adatok köre és célja:

vezetéknév, keresztnév Azonosítás, feliratkozás lehetővé tétele.
e-mail cím Kapcsolattartás
telefonszám Kapcsolattartás

8.9. Az adatkezelés időtartama:
– az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
– legfeljebb 2 évig

8.10. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag az Adatkezelő szerverén tárolódik az Adatkezelő adatbázisában a fent megjelölt időpontig.

Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató, e-mail szolgáltató

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és
szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság – számára.

8.11. Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei:
A várólistára történő feliratkozás nem lehetséges.

9. Tanfolyamra történő jelentkezés

Amennyiben Ön a Nilux Kft. https://penzugyesanyu.hu oldalán, vagy az Adatkezelő bármely egyéb csatornáján az Adatkezelő által szolgáltatott tanfolyamra jelentkezik, Ön és a Nilux Kft. között
szerződés jön létre, az Adatkezelő a létrejött szerződés alapján az Ön adatait kezeli.

9.1. Az érintettek köre: https://penzugyesanyu.hu weboldalon hirdetett tanfolyamra jelentkező
magánszemélyek.

9.2. Az adatkezelés célja:
– a weboldalon található szolgáltatás nyújtásának biztosítása, tanfolyam megtartása, megrendelés, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése;
– Az adatkezelés célja továbbá a felhasználó beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése a fizetés lebonyolításának lehetősége a fizetési szolgáltató segítségével, a szerződés teljesítése.

9.3. Az adatkezelés jogalapja:

– GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
– számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap)

9.4. A kezelt adatok köre és célja:

A kezelt adatok köre A kezelt adatok célja
Érintett neve

Azonosítás, kapcsolattartás, szerződés teljesítése, számlázás

Érintett által megadott számlázási
cím
Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Érintett által megadott cím

Szerződés teljesítés, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás

Érintett telefonszáma Szerződés teljesítés, kapcsolattartás
Érintett e-mail címe Szerződés teljesítés, kapcsolattartás

9.5. Az adatkezelés időtartama:

– a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok vonatkozásában az őrzési idő, az adó megállapításához való jog elévülési ideje. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó
napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.
– a számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama esetében az „Adatkezelés számlázás kapcsán” pontban foglaltak az irányadók.

9.6. Az adatok forrása:

– közvetlenül az érintett.

9.7. Az online bankkártyás fizetés a Stripe elektronikus fizetéseket lebonyolító rendszerén keresztül valósulnak meg. Az adatok Ön adja meg Stripe részére az Adatkezelő weboldalán keresztül. A
Stripe adatkezelési tevékenységeiről a stripe.com weboldalán keresztül tájékozódhat.

Adatfeldolgozók: tárhelyszolgáltató, email tárhelyszolgáltató, könyvelő.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és
szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság – számára.

9.8. Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei:
Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése alapján kezel az adatkezelő, a szerződés létrejötte, illetve a szerződésből származó egyes kötelezettségek teljesítése szempontjából kötelező. Ön nem köteles az adatok szolgáltatására. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére, és ez ahhoz vezethet, hogy a szerződést nem tudjuk elfogadni, illetve teljesíteni.

10. Egyéb szerződéses kapcsolatok

Amennyiben Ön és a Nilux Kft. között szerződés jön létre az Adatkezelő az Ön adatait kezeli.

10.1. Az érintettek köre: Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozók, magánszemélyek.

10.2. Az adatkezelés célja:

– A szerződés teljesítése, a teljesítéshez szükséges kommunikáció, kapcsolattartás biztosítása.

10.3. Az adatkezelés jogalapja:

– GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
– számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap)

10.4. A kezelt adatok köre és célja:

kezelt adatok köre  kezelt adatok célja
Érintett neve Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Érintett lakcíme/székhelye Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás
Adóazonosító jel/adószám Számlázáshoz szükséges információ

10.5. Az adatkezelés időtartama:

– a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok vonatkozásában az őrzési idő, az adó megállapításához való jog elévülési ideje. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó
napjától számított öt év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

– a számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama esetében az „Adatkezelés számlázás kapcsán” pontban foglaltak az irányadók.

10.6. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

10.7. Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság – számára.

Adatfeldolgozók: tárhelyszolgáltató, email tárhelyszolgáltató, könyvelő.

10.8. Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei:

Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése alapján kezel az adatkezelő, a szerződés létrejötte, illetve a
szerződésből származó egyes kötelezettségek teljesítése szempontjából kötelező. Ön nem köteles az adatok szolgáltatására. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére, és ez ahhoz vezethet, hogy a szerződést nem tudjuk elfogadni, illetve teljesíteni.

11. Adatkezelés számlázás kapcsán

Ön és Adatkezelő között létrejött szerződés alapján Adatkezelő számlát állít ki és kezeli az Ön által
megadott számlázási adatait.
11.1. Az érintettek köre:

– Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló személyek.

11.2. Az adatkezelés célja:

– A szerződéses kapcsolathoz kapcsolódó számlázás, számviteli kötelezettség teljesítése

11.3. Az adatkezelés jogalapja:

– GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
– számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírt kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap)

11.4. A kezelt adatok köre és célja:

kezelt adat  adatkezelés célja
Érintett neve Azonosítás, kapcsolattartás, számlázáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése
Érintett által megadott számlázási címe Számlázáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése
Érintett bankszámlaszáma Számlázáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése
Érintett adószáma Számlázáshoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése

11.5. Az adatkezelés időtartama:

– a számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt megőrzési idő, azaz 8 év,
– a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok vonatkozásában az őrzési idő, az adó megállapításához való jog elévülési ideje, amely a naptári évnek az utolsó napjától számított t öt év az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény alapján.

11.6. Az adatok forrása:

– közvetlenül az érintett,
– szolgáltatást igénybevevő, amennyiben a szolgáltatást igénybevevő más érintett adatait, mint számlázási adatot ad meg.

11.7. Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság – számára.

Adatfeldolgozók: tárhelyszolgáltató, email tárhelyszolgáltató, könyvelő.

11.8. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:
Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség, vagy az adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése alapján kezel az adatkezelő, a szerződés létrejötte, illetve a szerződésből származó egyes kötelezettségek teljesítése szempontjából, illetve a számlázás esetében jogszabály alapján kötelező. Ön nem köteles az adatok szolgáltatására. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére és ez ahhoz vezethet, hogy a szerződést nem tudjuk létrehozni, illetve teljesíteni.

12. Hitelek, megtakarítások, biztosítások közvetítése

Adatkezelő kapcsolatban áll hiteleket, megtakarításokat és biztosításokat közvetítő alkuszokkal.
Önnek lehetősége van kérni a weboldalon megjelölt lehetőségeken, megfelelő gomb bejelölésével, hogy amennyiben Ön hozzájárulását adj az adattovábbításhoz Adatkezelő az Ön által megadott adatokat
………… alkusz partnere részére továbbítsa, annak érdekében, hogy a hitel, megtakarítás, biztosítás közvetítse szerződéskötés céljából az alkusz felkeresse Önt.

12.1. Az érintettek köre: Adatkezelőtől hitel, megtakarítás, biztosítás iránt érdeklődő személyek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy adatkezelő adataikat a partner alkusz részére továbbítsa tájékoztatás, szerződéskötés céljából.

12.2. Az adatkezelés célja:

– Érintett adatainak továbbítása partner alkusz részére annak érdekében, hogy az Érintett tájékoztatást kapjon hitelekről, megtakarításokról, biztosításokról, ezekre vonatkozó szerződést kössön.

12.3. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás az adatkezeléshez.

12.4. Hozzájárulás visszavonása
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás visszavonását akár postai, akár elektronikus úton az 1. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

12.5. A kezelt adatok köre és célja:

kezelt adat  adatkezelés célja
Érintett vezetékneve, keresztneve Azonosítás, kapcsolattartás
Érintett e-mail címe Információ megadása, tájékoztatás, kapcsolattartás
Érintett telefonszáma

Információ megadása, tájékoztatás, kapcsolattartás

12.6. Az adatkezelés időtartama:

– Adatkezelő az adatoka azok továbbításával egyidejűleg törli

12.7. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

12.8. Az adatkezelő az Ön adatait partner alkuszunk részére továbbítja.
Az Adatkezelő az Ön adatait a jelen pontban rögzítetteken túl nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag a Társaság számítógépén tárolódik a fent megjelölt időpontig.

Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató, e-mail szolgáltató

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és
szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság – számára.

12.9. Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei:
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles az adatait megadni az Adatkezelő részére, azonban a szükséges adatok megadása nélkül nem tudjuk az Ön adatait partner alkuszunk részére továbbítani.

13. Webinárra történő jelentkezés

Adatkezelő közösségi oldalain közzétett hirdetésekben lehetőség van Adatkezelő ingyenes webinárjára feliratkozni, jelentkezni. A jelentkezéssel együtt Önnek lehetősége van az Adatkezelővel felvenni a kapcsolatot, érdeklődni az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások felől.

13.1. Az érintettek köre: Adatkezelő ingyenes webinárjára jelentkező, azon részt vevő személyek.

13.2. Az adatkezelés célja:

– Ingyenes webinár szolgáltatása az Érintett részére

13.3. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás az adatkezeléshez.

13.4. Hozzájárulás visszavonása
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás visszavonását akár postai, akár elektronikus úton az 1. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

13.5. A kezelt adatok köre és célja:

kezelt adat  adatkezelés célja
Érintett keresztneve Megszólítás, kapcsolattartás
Érintett e-mail címe Információ megadása, belépési jelszó megküldése, tájékoztatás kapcsolattartás
Opcionálisan telefonszám

Kapcsolattartás

13.6. Az adatkezelés időtartama:

– amennyiben Ön hírlevélre feliratkozik, a „Hírlevélre feliratkozás” pontban rögzítettek az irányadók
– amennyiben hírlevelet nem kér, webinár végét követő 3 hónap múlva az adatok törlésre kerülnek.

13.7. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

13.8. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag a Társaság számítógépén tárolódik a fent megjelölt időpontig.

Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató, e-mail szolgáltató

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és
szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság – számára.

13.9. Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei:
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles az adatait megadni az Adatkezelő részére, azonban a szükséges adatok megadása nélkül nem tudjuk Önnel a kapcsolatot felvenni, nem tudunk Önnek az ingyenes webinár belépési kódját elküldeni.

14. Tanfolyamon részt vevő érintettek képmásának kezelése

Adatkezelő által tartott tanfolyam kérdezz-felelek eseménye alkalmával lehetőség van személyes élő videokonferencia keretében kérdéseket feltenni az előadónak. Amennyiben a webkamerát Ön bekapcsolja, az Ön arcképe, videofelvétele látható, a kérdezz-felelek során rögzítésre kerül a felvétel, és Adatkezelő a felvételt kiküldi a résztvevőknek.

14.1. Az érintettek köre: Adatkezelő tanfolyama kérdezz-felelek eseményén részt vevő személyek.

14.2. Az adatkezelés célja:

– Érintett számára lehetőség élő online konferencia keretében kérdései feltevésére, azok megválaszolása.

14.3. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás az adatkezeléshez.

14.4. Hozzájárulás visszavonása
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás visszavonását akár postai, akár elektronikus úton az 1. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

14.5. A kezelt adatok köre és célja:

kezelt adat  adatkezelés célja
Érintett képmása Kérdésfeltevés lehetőségének biztosítása
Érintettről készült videofelvétel Kérdésfeltevés lehetőségének biztosítása

 14.6. Az adatkezelés időtartama:

– 5 év

14.7. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

14.8. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag a Társaság számítógépén tárolódik a fent megjelölt időpontig.
Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és
szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság – számára.

14.9. Az adatszolgáltatás megadása elmaradásának következményei:
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles webkameráját bekapcsolva feltenni kérdését. Amennyiben nem járul hozzá az adatkezeléshez, kérjük, hogy webkameráját tartsa kikapcsolva.

15. Adatkezelés a Nilux Kft. szolgáltatásairól szóló vélemény, videós vélemény vonatkozásában

Amennyiben Ön, mint szolgáltatást igénybe vevő, érintett hozzájárul, az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos véleménye, az Ön által készült videofelvétel, video vélemény az adatkezelő weboldalára és közösségi média felületire feltöltésre kerül.
Az Ön által készített video vélemény személyes adatokat is tartalmazhat (pl. arckép). Amennyiben a videofelvételen több érintett szerepel minden érintett személy hozzájárulása szükséges az adatkezeléshez.
Az Ön véleménye a teljes név kiírásával és/vagy a video vélemény elkészítéséve és feltöltésével kerülhet feltüntetésre.
Kizárólag akkor kerül a weboldalon vagy a közösségi média felületeken feltüntetésre a véleményező teljes neve és a készített, személyes adatot tartalmazó video, amennyiben Ön, mint érintett ehhez írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta.

Az Adatkezelő kizárólag azokon a felületein tünteti fel a véleményeket, a videókat, melyekhez Ön előzetesen hozzájárul.
Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

15.1. Az érintettek köre:

– Adatkezelő szolgáltatásairól szóló véleményt megfogalmazó, személyes adatot is tartalmazó videót küldő személyek.
– A videón szereplő érintettek.

15.2. Az adatkezelés célja:

– Az adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése az Adatkezelő honlapján és a közösségi oldalain.

15.3. Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez

15.4. A kezelt adatok köre és célja:

A kezelt adatok köre A kezelt adatok célja
Érintett neve az adatkezelő termékeinek, szolgáltatásának népszerűsítése
Érintett által készített videófelvétel az adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése
A videófelvételen szereplő érintett az adatkezelő szolgáltatásának népszerűsítése

15.5. Az adatkezelés időtartama:

– a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatkezelő az adatokat.

15.6. Az adatok forrása:

– közvetlenül az érintett,
– amennyiben a videófelvételt nem az érintett küldi meg az Adatkezelő részére, az adatok forrása a videófelvételt küldő személy.

15.7. Hozzájárulás visszavonása
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a regisztrációhoz adott hozzájárulását törli, Adatkezelő a weboldalán, közösségi oldalán közzétett adatokat haladéktalanul törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét
A hozzájárulás visszavonását akár postai, akár elektronikus úton az 1. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

15.8. Amennyiben valamely érintett képviselőként harmadik személy személyes adatát adja meg a jelen pontban foglalt adatkezelés kapcsán, úgy vélelmezni kell, hogy a hozzájárulás is a képviselőtől származik. A képviselő kötelessége az érintett tájékoztatása és hozzájárulásának megszerzése. Abban az esetben, amikor valaki képviseleti jog nélkül vagy azt túllépve tesz más nevében jognyilatkozatot a Ptk. álképviseletre vonatkozó szabályai az irányadóak.

15.9. Az Adatkezelő az Ön hozzájárulásával a véleményeket, videófelvételeket feltölti a weboldalára és a közösségi oldalira, egyebekben Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére.

Adatfeldolgozó: tárhelyszolgáltató, email tárhelyszolgáltató.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és
szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság – számára.
Amennyiben az adatkezelés, közösségi oldalakon valósul meg, az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

15.10. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, enélkül nem kerül az Ön véleménye és a személyes adatait tartalmazó videófelvétel megosztásra, feltöltésre a jelen pontban foglaltak szerint.

16. Hírlevélre történő regisztráció

Az Ön által megadott e-mail címre és/vagy telefonszámra tájékoztató hírlevelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz Ön előzetesen, kifejezetten hozzájárult és az e-mail elérhetőséget és/vagy telefonszámát megadja nekünk azzal a céllal, hogy Önnek hírlevelet küldjünk.
Adatkezelő nem kapcsolja össze más célokkal a hírlevélküldést.
Ön a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva külön hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. A Nilux Kft. kéretlen reklámüzenetet nem küld.
A hozzájárulás a gyakorlatban az jelenti, hogy Ön a Nilux Kft. https://penzugyesanyu.hu weboldalán, a „Kérem a további hasznos tartalmakat” gomb melletti, a hozzájárulás megadására szolgáló jelölőnégyzetet bejelöli.
Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve nyilvántartást vezet a hírlevélre feliratkozókról.
A hírlevélről Ön bármikor leiratkozhat, akként hogy a hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja a jelen tájékoztató 16.7. pont szerint.
A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben az Adatkezelő minden személyes adatát nyilvántartásból haladéktalanul törli és a
leiratkozó részére hírlevél a továbbiakban nem kerül küldésre.

16.1. Az érintettek köre: azon érintettek, akik Adatkezelő hírlevelére feliratkoztak.

16.2. Az adatkezelések célja:
– gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a feliratkozók részére,
– tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, eseményekről
– adatbázisban történő tárolás.

16.3. Az adatkezelések jogalapja:
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása.
– GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást köteles vezetni. (Grt. 6. § (5) bekezdése).

16.4. A kezelt adatok köre és célja:

kezelt adat adatkezelés célja
Érintett e-mail címe Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, hírlevélküldés.
Érintett telefonszáma Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, hírlevélküldés.
Közösségi oldalon a
profil számára
nyilvánosan elérhető
egyéb információ
Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, hírlevélküldés.

16.5. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett

16.6. Az adatkezelések időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a leiratkozásig.

16.7. A Hírlevélről való leiratkozás:
Ön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg Önt. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás visszavonását akár postai, akár elektronikus úton az 1. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.
16.8. Adatkezelő a Grt. 6. § (5) bekezdése alapján a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére
azaz az érintettre vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezeli az adatkezelő.

16.9. Az Ön fenti személyes adataihoz kizárólag a Nilux Kft., mint adatkezelő, valamint a tárhelyszolgáltató és hírlevélküldő szoftvert üzemeltető, mint adatfeldolgozók férnek hozzá.
A hírlevélküldő szoftvert üzemeltető SalesAutopilot Kft. (székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33,
félemelet 4-5., Adószám:  25743500-2-41) adatfeldolgozó tárolja az adatait az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.
Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és
szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság – számára.
Az adatok feldolgozásához Adatkezelő hírlevelek, értesítő e-mailek kiküldéséhez SalesAutopilot Kft.
(székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33, félemelet 4-5., Adószám:  25743500-2-41) szolgáltatót
használja. Ilyen esetekben a SalesAutopilot Kft. (székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33, félemelet
4-5., Adószám:  25743500-2-41) adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. 

16.10. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem küld a jelen pont szerinti hírlevelet.

17. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Önnek lehetősége van az igénybe vett szolgáltatással összefüggésben panaszt tenni Adatkezelő elérhetőségein keresztül, amelynek kivizsgálása esetén Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely során Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait.

17.1. Az érintettek köre:

– Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatosan panaszt bejelentő személyek.

17.2. Az adatkezelés célja:

– az érintett panaszának kezelése, kivizsgálása

17.3. Az adatkezelés jogalapja:

– GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, így különösen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt kötelezettség teljesítése miatt.

17.4. A kezelt adatok köre és célja:
Öntől az alábbi személyes adatokat, az alábbi céllal kéri az Adatkezelő:

kezelt adat adatkezelés célja
Érintett neve érintett azonosítás
Érintett lakcíme érintettel kapcsolattartás
Érintett telefonszáma érintettel kapcsolattartás
Panasz előterjesztésének helye, ideje, módja minőségi kifogás, panasz kivizsgálása
Panasz részletes leírása minőségi kifogás, panasz kivizsgálása
Egyéb panasztevő által szolgáltatott
dokumentumok
minőségi kifogás, panasz kivizsgálása
 Jegyzőkönyv felvételének helye, ideje Adatkezelő jogi kötelezettsége

17.5. Az adatkezelés időtartama:

– a panaszról felvett jegyzőkönyv, a vásárlók könyvébe tett bejegyzés és a válasz másolati példánya esetében 3 év (Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése)

17.6. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

17.7. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag az Adatkezelő szerverén tárolódik az Adatkezelő adatbázisában, illetve papír alapon az Adatkezelő székhelyén a fent megjelölt időpontig. Az Ön adataihoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai és a tárhelyszolgáltató, az email tárhely szolgáltatója, mint adatfeldolgozó férnek hozzá.
Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és
szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság – számára.

17.8. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles az adatait megadni az Adatkezelő részére, azonban a szükséges adatok megadása nélkül nem tudjuk az Ön panaszát kivizsgálni.

18. Közösségi oldalak

A Nilux Kft. a tevékenységre vonatkozóan az alábbi linken elérhető regisztrált profillal rendelkezik:
https://www.facebook.com/PenzugyesAnyu/
https://www.instagram.com/penzugyesanyu/
https://www.tiktok.com/@penzugyesanyulilla
Adatkezelő a közösségi oldalon privát üzenetben kizárólag akkor kommunikál, amennyiben Ön ott keres meg minket.

18.1. Az érintettek köre:

– azon érintett, aki regisztrált a közösségi oldalon, és „lájkolta” az adatkezelő profiloldalát,
– azon érintett aki a közösségi oldalon privát üzenetben felkeresi Adatkezelőt.

18.2. Az adatkezelés célja:

– A közösségi oldalon, az adatkezelő szolgáltatásának, akcióinak vagy magának a
weboldalnak a megosztása, illetve népszerűsítése.
– Az érintett megkeresése esetén információ megadása.

18.3. Az adatkezelés jogalapja:

– GDPR 6. cikk a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás a személyes adatai kezeléséhez az adott közösségi oldalon.

18.4. A kezelt adatok köre és célja:

kezelt adat adatkezelés célja
érintett regisztrált neve Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése
érintett felhasználó nyilvános profilképe Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése
egyéb, az érintett által a közösségi oldalon
megadott, megosztott nyilvános adatok
Adatkezelő szolgáltatásainak népszerűsítése

 

18.5. Az adatkezelés időtartama:

– Amennyiben üzenetváltásra kerül sor, a beszélgetés lezárultával Adatkezelő törli az Ön adatait,
– Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

18.6. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

18.7. Az Érintettek jogainak ismertetése:
Ön a hozzájárulását a közösségi oldalon bármikor visszavonhatja a „nem tetszik”, követés leállítás opció használatával, a poszt, hozzászólás törlésével, melyet követően a közösségi oldalakon keresztül a későbbiekben nem kerül kapcsolatba az Adatkezelővel.

18.8. Hozzájárulás visszavonása
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az adatkezelés a közösségi oldalakon keresztül zajlik le, melyeket harmadik fél üzemeltet. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Önnel folytatott beszélgetést. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hozzájárulás visszavonását akár postai, akár elektronikus úton az 1. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

18.9. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályozása vonatkozik. Az adatok kezeléséről, illetve az átadásáról, és jogalapjáról a közösségi oldalon tájékozódhat az érintett.
A privát üzentben megadott adatait felhasználhatjuk ahhoz, hogy a kérdésére választ adjunk, egyebekben az Adatkezelő a közösségi oldalakon keresztül adatokat nem gyűjt, adatokat onnan nem
emel ki.

18.10. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem lép Önnel kapcsolatba.

19. Cookie információk

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett https://penzugyesanyu.hu weboldal megfelelő működéséhez az Ön számítógépén kis adatcsomagot/adatfájlokat, ún. sütiket (angolul: cookie) helyez el és olvas vissza.
A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.
A sütik kis szövegfájlok, melyeket a weboldalakra látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a weboldal bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor weboldalainkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.
Önnek lehetősége van arra, hogy törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem
működnek.
Az érintett sütikkel kapcsolatos tevékenységet meggátolhatja, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, melynek pontos módjáról böngészője útmutatója igazítja el, melyeket a következő oldalakon talál:

Chrome esetében:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Mozilla firefox esetében:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Edge esetében:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies

Safari a Mac gép Safari alkalmazásában:
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

19.1. A www.penzugyesanyu.hu weboldalon úgynevezett ideiglenes munkamenet cookie-k és állandó cookie-k kerülnek elhelyezésre.

19.2. Az adatkezelés jogalapja

19.2.1. Az ideiglenes munkamenet cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) szerinti jogalap)

– Az Adatkezelő jogos érdeke weboldalának megfelelő működése.
Adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, melyet Adatkezelő az érintett kérésére a rendelkezésére bocsát.

19.2.2. Az állandó cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása az adatai kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

19.3. Az érintettek köre: Munkamenet cookie-k esetében a weboldalt látogató, felkereső valamennyi érintett, állandó cookie-k esetén, akik hozzájárultak a cookie használatához.

19.4. Az adatkezelés jogalapja, célja, az adatkezelés időtartama, és a kezelt adatok köre az alábbiak szerint alakul:

Cookie név Adatkezelés célja

Adatkezelés

jogalapja

Adatkezelés időtartama Kezelt adatok köre
tt_sessionId Munkamenet azonosítása Jogos érdek Munkamenet ideje alatt Munkamenet
azonosító
tt_pixel_session_index Látogatói viselkedés követése Hozzájárulás  Munkamenet ideje alatt Oldal látogatási
adatok
tt_appInfo Alkalmazás információ tárolása Jogos érdek Munkamenet ideje alatt Alkalmazás
információ
_tt_enable_cookie

Cookiek engedélyezésének nyomon

követése

Hozzájárulás 13 hónap Engedélyezett
cookiek státusza
_ttp Látogatói viselkedés követése Hozzájárulás 13 hónap Oldal látogatási
adatok
wordpress_test_cookie WordPress cookie tesztelése Jogos érdek Munkamenet ideje alatt Teszt információk
wp-settings-* Felhasználói beállítások tárolása Jogos érdek 1 év Felhasználói
beállítások
wp-settings-time-* Felhasználói beállítások időbélyegzése Jogos érdek 1 év Időbélyeg
pys_session_limit Munkamenet korlátozás Jogos érdek Munkamenet ideje alatt Munkamenet
korlátozás adatok
pys_start_session Munkamenet kezdésének rögzítése Jogos érdek Munkamenet ideje alatt Munkamenet
kezdési adatok
pbid Látogatói viselkedés követése Hozzájárulás 1 év Látogatói adatok
pys_first_visit Első látogatás rögzítése Hozzájárulás 1 év Első látogatás
időpontja
pysTrafficSource Forgalmi forrás követése Hozzájárulás 1 év Forgalmi forrás
adatok
pys_landing_page Első látogatott oldal rögzítése Hozzájárulás 1 év Első látogatott
oldal
last_pysTrafficSource Utolsó forgalmi forrás rögzítése Hozzájárulás 1 év Utolsó forgalmi
forrás
last_pys_landing_page Utolsó látogatott oldal rögzítése Hozzájárulás 1 év Utolsó látogatott
oldal
_fbp Facebook Pixel használata Hozzájárulás 90 nap Hirdetési és
viselkedési adatok
wordpress_logged_in_* Bejelentkezési információk tárolása Jogos érdek Munkamenet ideje alatt Bejelentkezési
adatok
cmplz_functional Funkcionális cookie-k engedélyezése Hozzájárulás 365 nap Funkcionális
cookiek állapota
cmplz_statistics Statisztikai cookie-k engedélyezése Hozzájárulás 365 nap Statisztikai cookiek
állapota
cmplz_preferences Preferenciális cookie-k engedélyezése Hozzájárulás 365 nap Preferenciális
cookiek állapota
cmplz_marketing Marketing cookie-k engedélyezése Hozzájárulás 365 nap Marketing cookiek
állapota
cmplz_consented_services Consented services állapotának tárolása Hozzájárulás 365 nap Consented services
adatok
_ga Google Analytics használata Hozzájárulás 2 év Oldal látogatási
adatok
cmplz_policy_id Cookie policy azonosító tárolása Jogos érdek 365 nap Cookie policy
azonosító
cmplz_banner-status

Cookie banner állapotának nyomon

követése

Jogos érdek 365 nap Banner állapot
ga* Google Analytics használata Hozzájárulás 2 év Oldal látogatási
adatok
Google Fonts API Betűtípusok betöltése Jogos érdek Munkamenet ideje alatt Betűtípus kérések
Google Maps API Térkép szolgáltatás biztosítása Jogos érdek Munkamenet ideje alatt Térkép
megjelenítési
adatok

19.5. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.

19.6. Az Érintettek jogainak ismertetése: Ön jogosult a süti törölésére, letiltására. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
A Google által alkalmazott cookie-k esetében a https://adssettings.google.com/authenticated linken tudja a
beállításokat módosítani.
A Google Analytics által alkalmazott cookie-k esetében a leiratkozásról az alábbi linken tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs
Ön megakadályozhatja továbbá a Google nyomon követését, hogy az gyűjtse és feldolgozza a cookie-k által, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait, melyre
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu linken található böngészőmodul telepítése szolgál.
A Facebookon a Felhasználó a fiókjába belépve a Facebook Ads Settings-ben tekintheti meg ezen cookiekat, és ott állíthatja be, illetve módosíthatja preferenciáit is a cookiek-kal kapcsolatban.

19.7. Az Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére.
Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság – számára.

19.8. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül a weboldal nem gyűjt Önről információkat.

20. Adatfeldolgozó

20.1. Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi adtakezelési tevékenységek ellátására:

Könyvelés:
TAXATEAM Könyvelő és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
6723 Szeged, Római körút 23.
Email: [email protected]
Számlázó szoftver szolgáltatója:

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1133 Budapest, Árbóc utca 6.
email: [email protected]

E-mail, tárheky, webhosting:
NetMasters Kft.
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi Sámuel utca 5.
Elérhetőség:
Mobil: +36 30 923 4646
Fax: +36 1 700 2727
Email: [email protected]

Hírlevél szolgáltató:
Név: SalesAutopilot Kft. (székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33, félemelet 4-5.,
Adószám:  25743500-2-41)
E-mail: [email protected]

20.2. Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

20.3. Az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére az érintettek előzetes tájékoztatását követően.

21. Adatkezelés biztonsága

21.1. Az adatkezelő megtesz minden technikai és szervezési intézkedést, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudja az Ön számára. Az Adatkezelő megelőző intézkedésekkel akadályozza meg a kezelt adatok manipulációját, elvesztését, sérülését, valamint az adatokhoz való illetéktelen
hozzáférést.

21.2. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az nevükben eljáró, az érintett adataihoz, azaz az Ön adataihoz hozzáférő személyek kizárólag az adatkezelő
utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre hatályban lévő jogszabály kötelezi őket.

22. Az érintett jogai

22.1. Érintett tájékoztatáshoz való joga
A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást az adatkezelési tevékenységéről.

22.2. Hozzáférés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• adatkezelő által kezelt adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról;
• ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
• az adatkezelés céljáról, jogalapjáról;
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
• automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja első alkalommal díjmentesen. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Érintett személyének azonosításához kötött.

22.3. Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

22.4. Törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

22.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

22.6. Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

22.7. A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett személy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

23. Az érintett tájékoztatása az adatkezelési incidensről

Ha az adatkezelési incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatkezelési incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatkezelési incidens jellegét, és közölni kell az adatkezelési tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatkezelési incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatkezelési incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatkezelési incidensből
eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
– az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatkezelési incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
– az adatkezelő az adatkezelési incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
– a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatkezelési incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatkezelési incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

24. Adatkezelési incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatkezelési incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatkezelési incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatkezelési incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

25. Jogorvoslati lehetőségek

25.1. Kérjük, hogy panaszával minden esetben először az Adatkezelőt keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére a jelen tájékoztató 1. pont szerinti elérhetőségeken:

25.2. Bírósághoz fordulás joga:
Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.
A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.
Adatkezelő székhelye szerinti illetékes törvényszék:
Név: Szegedi Törvényszék
Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.
Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 408
E-mail cím: [email protected]
Központi telefonszám: +36 62 562 500; +36 62 795 012

25.3. Adatkezelési hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
E-mail: [email protected]
Honlap: http://www.naih.hu