Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – dr. Szilágyi-Németh Lilla EV. – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.penzugyesanyu.hu honlapon keresztül megvásárolt Pénzügyileg Magabiztos Workshop – a továbbiakban: „Tanfolyam” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

 

1) A Szolgáltatás nyújtója:

Név: Nilux Kft.

Székhely:  6724, Szeged, Hétvezér u. 24. 3/5.

Adószám:  14384471-2-04

Cégjegyzékszám: 06-09-029472 

Nyilvántartást vezető szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Email cím: [email protected]

Bankszámlaszám (IBAN):  HU9110700062-74562529-51100005

Swift/BIC kód: CB8DNO

 

2) A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „PénzügyesAnyu” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható pénzügyi információkat és tanácsokat oszt meg a Szolgáltatás ügyfeleivel (a továbbiakban: „Ügyfél”). A Szolgáltatás célja, hogy az Ügyfeleket megismertesse a pénzügyi piac legújabb trendjeivel és megtakarítási lehetőségeivel.

 

3) A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján az Ügyfél megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében az Ügyfél igényeinek megfelelő konstrukciók meghatározására. A szerződés tárgyát képezi a megvásárolt tanfolyam. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója a dr. Szilágyi-Németh Lilla EV., aki a megbízást kifejezetten elfogadja. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Kérem a csomagot” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért a dr. Szilágyi-Németh Lilla EV. egyetemlegesen felelős.

 

4) A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, az Ügyfél által a www.penzugyesanyu.hu weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Kérem a csomagot” gomb lenyomásával jön létre. Az Ügyfél jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 

5) Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett vásárlásokat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

 

6) Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.penzugyesanyu.hu weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján az Ügyfél felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. Az Ügyfél a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

 

Az élő rendezvényeken (online és offline formában egyeránt) a Résztvevő/Megrendelő tudomásul veszi jelen szerződés elfogadásával, hogy a rendezvényeken a Szolgáltató megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat a Szervező szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban a Résztvevő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet. A Résztvevő megjelenítéséből fakadó nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, ezen kéréseknek a Szolgáltató igyekszik eleget tenni, de erre nem kötelezhető.

 

7) Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

 

8) A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

 

9) Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

 

10) Fizetési feltételek és lemondási feltételek:

A részvételi díj és az online termék ellenértékét a Résztvevő bankkártyával (STRIPE szolgáltatón keresztül) fizeti meg Szolgáltató részére. A képzésen való részvétel és a termékhez való hozzáférés biztosításának feltétele a díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése. Online termék vásárlása esetén a díj kiegyenlítését követően válik elérhetővé a termék a Résztvevő számára.

 Bankkártyás fizetés (Stripe Technology Europe-továbbiakban Stripe): A díj kiegyenlítése érvényes bankkártyával történhet a Stripe rendszerének igénybevételével. A jelentkezés/megrendelés elküldése után a rendszer továbblép az Stripe fizetési oldalára. A rendszer továbblépését követően a fizetésre a Stripe Általános Szerződés Feltételeinek rendelkezései vonatkoznak. A fizetés a Stripe honlapján feltüntetett bankkártyatípusokkal történhet. Itt a fizetéshez meg kell adni a bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). A Résztvevő a bankkártya adatainak megadását követően a „Fizet” gombra kattintva indítja el a tranzakciót. A sikeres fizetésről a Stripe oldal elektronikus üzenetben küld visszaigazolást.

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által a www.penzugyesanyu.hu oldal felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatai átadásra kerülnek az Stripe, mint adatfeldolgozó részére. A Szolgáltató által továbbított adatok köre az alábbi: név, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://stripe.com/en-hu/data-pipeline

Szolgáltató kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

 A bankkártyával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Résztvevő fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Résztvevő figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (a képzésre való jelentkezés, vagy a megrendelés elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

Résztvevő jogosult a képzésen való részvételét lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettséggel, hogy nem kapott új információt a tananyagból. 

A lemondásra akkor van lehetőség, ha 2 tananyag megnézése sem talál semmilyen hasznos tartalmat a vásárló, akkor a szolgáltató a pénzt visszautalja 10 naptári napon belül a vásárlónak. Ha a tanyagot felvételről nézi a vásárló, vagy csak a felvételeket vásárolta meg, akkor a tananyag megvásárlásának időpontjától 2 héten belül, élő tanfolyam esetén a tanfolyam kezdő időpontjától számított 3 héten belül jeleznie kell a vásárlónak az igényt. Amennyiben nem teszi, a 100%-os pénzfizetési garancia megszűnik. 

Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Résztvevők számára nem hasznos egy adott Résztvevő jelenléte – annak viselkedése, megnyilvánulásai miatt – a képzésen, úgy lehetősége van őt távozásra kérni. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a részvételi díj összegét. 

Amennyiben a Résztvevő a képzésen nem jelenik meg, nem nézi meg a kapott videókat, az alkalom számára megtartottnak minősül, a befizetett pénzösszeg nem használható fel másra, és nem jár vissza, a képzés teljes díját köteles megfizetni Szolgáltató részére. Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem jelenik meg, nem áll rendelkezésre, a képzés az ő hibájából nem kezdhető meg, vagy elmarad, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban megtartani az elmaradt eseményt. 

A Résztvevő elfogadja, hogy a részvételi díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Résztvevőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Résztvevő köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

 

11) Panaszkezelés

 

Az Ügyfél Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: [email protected] A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat: Polgármesteri Hivatal Jegyzője: – Továbbá: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete: Levelezési cím: 9721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége: Levelezési cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.